کت فتنه

Stars

کت فتنه یکی از مجموعه برنامه‌های طنز انتقادی کویر تی وی است که عرفان زارعی نگاه منتقدانه‌ی خود به رویدادها را به مخاطبین ارائه میکند.