وضعیت مهاجرین ساکن حاشیه ی شهر کرمان

گزارشی از کویر تی وی در مورد  وضعیت مهاجرین ساکن حاشیه ی شهر کرمان (مجموعا 12 بازدید، 1 بازدید در امروز)

مصاحبه با سخنگو شورای شهر کرمان

مصاحبه با سخنگو شورای شهر کرمان در گفتگو با پیام خسروی خبرنگار کویر تیوی (مجموعا 13 بازدید، 1 بازدید در امروز)